ADATKEZELÉS TÁJÉKOZTATÓ

Kovács Zsuzsanna, mint a www.biztositas-info.com weboldal szakértője, mint adatkezelő (a továbbiakban Adatkezelő) és a mint adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó), tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó, hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a későbbiek során további Adatfeldolgozókat vegyen igénybe, amelyekről a honlapján ad tájékoztatást.
A jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetem, hogy hogyan használja fel az Adatkezelő a www.biztositas-info.com weboldalon történő Ajánlatkérési adatlap kitöltése, Kapcsolatelvétel során megadott személyes adatait, és hogy milyen jogai vannak Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban.
Az adatkezelés kizárólag az Ön által önkéntesen megadott adatok és a hozzájárulása alapján történik.
I. Adatkezelési nyilatkozat
A jelen Adatvédelmi tájékoztató megismerése után a www.biztositas-info.com honlapon történő Ajánlatkérési adatlap kitöltésével, Kapcsolatfelvétel használatával Ön az alábbi nyilatkozatot teszi:
„Önkéntesen, kifejezetten, szabad és befolyásmentes akaratnyilvánítással, tájékozottan, a következmények és a részletes Adatkezelési tájékoztató ismeretében, kellő megfontolás után hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a következő személyes adataimat (név, irányítószám, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, valamint lakcím, amennyiben az rendelkezésre áll) a www.biztositas-info.com Adatkezelője és mint Adatfeldolgozó, jelen nyilatkozat alapján visszavonásig a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint az alábbi célokból nyilvántartsa és kezelje:
a www.biztositas-info.com a részére megadott fenti személyes adataimat közvetlen kapcsolattartás és üzletszerzés, piackutatás, továbbá üzleti kommunikáció, valamint elektronikus hirdetés céljából feldolgozza, nyilvántartsa és a pénzügyi vagy biztosításközvetítő szolgáltatásait részemre közvetlen üzletszerzés útján ajánlhassa fel, valamint lehetőséget biztosítok más ezek iránt érdeklődő személyek ajánlásának kérésére, postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy egyéb telekommunikációs eszköz, valamint személyes megkeresés útján, továbbá engedélyezem és hozzájárulásomat adom, hogy az e-mail címemre elektronikus hirdetést küldjön.”
II. Az adatkezelés célja és a személyes adatok felhasználásának köre
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az itt közölt célokból a Kapcsolatfelvétel vagy Ajánlatkérés keretében megadott személyes adatait (név, irányítószám, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, valamint lakcím, amennyiben az rendelkezésre áll) az Ön önkéntesen és tájékozottan megadott hozzájárulása alapján visszavonásig kezelik.
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a honlap használata során megadott személyes adatait (név, irányítószám, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, valamint lakcím, amennyiben az már rendelkezésre áll) az Ön hozzájárulása alapján a jelen tájékoztató I. pontjában meghatározott célokból kezeli és tartja nyilván, harmadik személy számára csak az Ön külön engedélyével adhatja át. Az Ön személyes adatainak továbbítására kizárólag az Ön hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.
Az adatközlés önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!
III. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása
Önnek bármikor jogában áll a honlap használata során megadott személyes adatainak jelen tájékoztatóban meghatározottak szerinti célból történő kezelését indoklás nélkül megtiltani, illetve az Ajánlatkérés, Kapcsolatfelvétel használatával tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.
Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg:
• e-mailben: hiteles@gmail.com
• postai úton: a 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1. levelezési címre.
IV. Az érintett jogai
Önnek az Info tv. rendelkezései szerint joga van ahhoz, hogy
tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről,
kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását,
tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az alábbi elérhetőségeken jelezhet:
• e-mailben: hiteles@gmail.com
• postai úton: a 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1. levelezési címre.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást.
V. Jogorvoslati lehetőségek
Ön a jogainak megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
• cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.
• honlap: www.naih.hu
Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az Adatkezelőhöz fordulhat az oldalon található és fentebbi elérhetőségeken.
 • Pénzt vagy egészséget? Nagyon ráfizethet, aki a biztosításon akar spórolni ... 2017. január 09., 13:17PrivátbankárA legtöbb embernek nem esik nehézségére listát felállítani a legnagyobb félelmeiről. A Generali kutatásából is az látszik, hogy aggódunk a testi épségünkért, a szeretteinkért ...
  Létrehozta: KOVÁCS Zsuzsanna, 2017. jan. 9. 11:20
 • Mekkora nyugdíjra számíthatunk? /forrás: Portfolio/ Portfolio múlt heti Öngondoskodás 2016 elnevezésű konferenciáján érdekes dolgokra derült fény. Már az esemény előtt közzétették öngondoskodás témájú kérdőívüket, amelynek eredményeit most összegezték.A kitöltők 95%-nak van valamilyen ...
  Létrehozta: KOVÁCS Zsuzsanna, 2017. jan. 8. 11:11
 • Top 5 pénzügyi tipp 2015-re! A pénz itt van körülöttünk, csak fel kell venni! Itt az újév, és ilyenkor szinte mindenki megfogad valamit. Az esetek túlnyomó többségében azonban ezek előbb vagy utóbb a feledés homályába vesznek. Ezért most nem is a fogadalmakhoz nyújtunk segítséget ...
  Létrehozta: KOVÁCS Zsuzsanna, 2015. febr. 23. 13:38
 • Adójóváírás nyugdíjbiztosítás esetén. Így igényeld vissza adókedvezményedet Ezekben a napokban érkezik meg az egyéni adóbevalláshoz a boríték. Itt egy kis segítség, hogy minden esetben hogyan töltsük ki úgy az adóbevallásunkat, hogy az állam biztosan elutalja a nyugdíjbiztosítás ...
  Létrehozta: KOVÁCS Zsuzsanna, 2015. márc. 1. 7:25
1 - 4 bejegyzés látható (összesen 4 van). További elemek »
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A www.biztositas-info.com weboldal, mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) a következő rendelkezéseket hozza a weboldal minőségi szolgáltatásainak fenntartása, a felhasználók biztonságos használata érdekében:
A weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat.
A felhasználó a weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót a weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó a weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó köteles a weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti.
A weboldal szolgáltatásai, illetve az azon található információk minden érdeklődő számára elérhető.
A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A Szolgáltató a biztosítási termékek hatályos szerződési feltételeit teszi közzé honlapján, a Biztosító által szolgáltatott információkért, az ebből eredő esetleges félreértésekért, helytelen, vagy nem kellően pontos információkért nem vállal felelősséget.
A weboldalon eszközölhető elektronikus úton tett ajánlatkérés nem minősül szerződéskötésnek, pusztán az érdeklődővel történő kapcsolatfelvételre, igényelmérésre szolgál.
A weboldalon tett ajánlatkérés csak valós telefonszámmal, valós e-mail cím megadása esetén és csak akkor fogadható el, ha az érdeklődő az ajánlatkéréshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót nem terheli semminemű felelősség a felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető ajánlat elutasításért, illetve egyéb problémákért, hibáért.
A kalkuláció pusztán a teljeskörűbb tájékoztatást szolgálja, nem minősül szerződési ajánlatnak. A kalkuláció a Biztosító aktuális tarifái alapján, a Biztosító rendszerében történik, így a kalkulálásból adódó esetleges félreértések és károk tekintetében a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Az érdeklődő az ajánlatkérés elküldésével kijelenti, hogy a jelen feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Szolgáltató vállalja, hogy minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért. A szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos feltételei és kötelezettségei tekintetében olvassa el Adatvédelmi tájékoztatót!
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosításokról a felhasználókat- azok életbe lépését megelőzően - a weboldalon tájékoztatja.
A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében, a weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.